VEA & EPB-software

Aangifteplichtige krijgt bijkomende verantwoordelijkheid

3 oktober 2017

Aan goede energieprestaties zijn vaak subsidies of premies gekoppeld die worden toegekend met overheidsmiddelen. Daarnaast worden voor dossiers die niet aan de EPB-eisen voldoen administratieve boetes opgelegd. Het is dan ook logisch dat het Vlaams Energieagentschap steekproefsgewijs controles uitvoert op ingediende EPB-aangiften.

In dergelijk geval wordt het belangrijk dat de verslaggever kan aantonen dat hij of zij waarheidsgetrouw heeft gerapporteerd. Een sluitend EPB-dossier is de beste garantie op een geslaagde dialoog met het Vlaams Energieagentschap.

 

 

Aangifteplichtige krijgt bijkomende verantwoordelijkheid

 

In het wijzigingsdecreet van 17/02/2017 krijgt de aangifteplichtige de verantwoordelijkheid om gedurende het hele bouwproces staving te verzamelen en dit op verzoek aan de verslaggever te bezorgen. De aangifteplichtige is immers verantwoordelijk voor het voldoen van het gebouw aan de EPB-regelgeving en is de enige persoon met wie alle uitvoerders een contract hebben.

 

Als de bouwheer/aangifteplichtige op voorhand weet wat zijn verplichtingen zijn op het vlak van het aanleveren van staving, zal deze ook tijdens het bouwproces aandacht hebben voor het verzamelen van het correcte stavingsmateriaal en niet enkel achteraf. Wanneer de bouwheer voor bepaalde maatregelen geen staving bezorgt, wordt geen administratieve geldboete opgelegd, maar zal de verslaggever moeten terugvallen op de waarde bij ontstentenis voor de uitgevoerde maatregelen. Dat leidt tot een negatiever resultaat van de berekening. In uitzonderlijke gevallen zal de verslaggever geen EPB-aangifte kunnen indienen.

 

De verslaggever blijft wel instaan voor de correcte interpretatie van de staving en het opzoeken van de juiste technische gegevens. Bij twijfel of onvoldoende bewijskracht van het stavingsstuk moet er worden uitgegaan van de minst gunstige waarde of de waarde bij ontstentenis.

 

Het VEA voorziet op een luik voor de aangifteplichtige, specifiek gericht op het verzamelen van stavingsstukken.

 

 

Heeft ook u als architect een taak?

 

Het wijzigingsdecreet voorziet dat de aangifteplichtige de stavingstukken opvraagt bij de architect of de aannemers. Het is immers niet de bedoeling dat de aangifteplichtige deze taak volledig afschuift op zijn architect. Het moet wel mogelijk zijn dat de aangifteplichtige bijvoorbeeld lastenboeken, actuele plannen, details van de bouwknopen en ondertekende werfverslagen, die de architect opmaakt in kader van zijn opdracht, opvraagt.

 

Technische informatie over effectief uitgevoerde maatregelen zijn logischerwijs te bezorgen door de aannemer of installateur.