Eén van de belangrijke wijzigingen die het kwaliteitskader ventilatie met zich meebrengt, is dat mechanische ventilatiedebieten moeten opgemeten worden voor de EPB-aangifte en dat op deze meting en rapportering een controle kan uitgevoerd worden. In dit artikel gaan we hier verder op in.

Debietmetingen in de context van de EPB-aangifte worden uitgevoerd door de verslaggever mechanische ventilatie. De eisen in verband met de meetapparatuur, de voorbereidingen van het gebouw en het ventilatiesysteem, de meting zelf en de verslaggeving, kan u vinden in de eengemaakte technische specificaties STS P 73-1.

 

Meetapparatuur voor debieten

 

Om een betrouwbare meting uit te voeren is het belangrijk om een meettoestel te gebruiken dat een voldoende kleine meetafwijking heeft. De STS P 73-1  legt hierbij een maximale afwijking op van 15%. Er zijn verschillende meettoestellen op de markt met een meetfout die kleiner is dan 15%. Hoe nauwkeuriger en stabieler het meettoestel is, hoe gemakkelijker u de installatie kan inregelen en hoe kleiner de kans op discussies achteraf.

 

U mag de afwijking niet gebruiken om zelf het gemeten debiet te corrigeren: u moet het debiet rapporteren dat u afleest op uw meettoestel. Dit omdat de grootte van de meetfout afhankelijk kan zijn van de meetomstandigheden. Het is meestal ook niet duidelijk of het afgelezen debiet in alle gevallen een overschatting of een onderschatting van het werkelijke debiet is.

 

Een kalibratiecertificaat geeft voor een meettoestel aan welke afwijking het toestel op moment van deze kalibratie in laboratoriumomstandigheden heeft. Dergelijke kalibratie moet elke twee jaar worden herhaald en u moet bij een controle kunnen aantonen dat uw meettoestel minder dan twee jaar geleden gekalibreerd werd.

 

Voorbereidingen en debietmeting

 

Om controle te kunnen uitoefenen op de uitgevoerde metingen, geeft u als verslaggever mechanische ventilatie minstens één dag vooraf de planning voor deze metingen door. Bij aankomst op de werf meldt u de meting aan en nadat de meting is afgerond stuurt u de resultaten door. Dit gebeurt via de webapplicatie of via sms.

 

De voorbereidingen van het gebouw moeten conform STS P 73-1 gebeuren. In principe moeten binnendeuren gesloten zijn, maar dit is niet verplicht. Het is dan wel verplicht om in uw verslag te vermelden dat deze geopend of niet aanwezig waren. Indien er geen binnendeuren aanwezig zijn, is het best om dit goed te documenteren aan de hand van fotomateriaal.

 

Bij een systeem C moeten de regelbare toevoeropeningen volledig open staan tijdens de afstelling en opmeting van de mechanische debieten. Het wordt aangeraden om de installatie pas af te stellen en op te meten wanneer de regelbare toevoeropeningen al geplaatst zijn.

 

U kan bij het opmeten van de ventilatiedebieten zelf een methodiek kiezen. U kan kiezen om per ventiel steeds één meting met het meetapparaat uit te voeren, of om steeds drie keer te meten en het gemiddelde te noteren, of om steeds 10 keer te meten en het gemiddelde te noteren, of om uit te middelen over 30 seconden, … Het is daarbij wel belangrijk om de gekozen methode dan consequent toe te passen en niet in functie van het gewenste resultaat. U mag in geen enkel geval een correctie toepassen op het gemeten resultaat. U moet dus rapporteren wat u meet.

 

De rapportering van de mechanische debieten kan pas gebeuren als er niets meer wijzigt aan de installatie. Dit betekent dat alle ventielen geplaatst moeten zijn en dat ze afgesteld moeten zijn. Als u bijvoorbeeld aan het laatste ventiel dat u opmeet nog aanpassingen doet om het gewenste debiet te halen, moet u ook alle andere ventielen opnieuw opmeten vooraleer u het resultaat als definitief rapporteert. Als u alle debieten heeft opgemeten, meldt u de meting af en stuurt u de resultaten door via de webapplicatie of per sms. Dat resultaat wordt doorgegeven aan onze inspecteurs. Als er een inspectie zal uitgevoerd worden, wordt u geïnformeerd binnen 5 minuten nadat u de meetresultaten heeft doorgegeven. Zorg er dus steeds voor dat u de meting afmeldt voor u de werf verlaat, zodat een inspectie zonder nutteloos tijdverlies kan verlopen.

 

Wanneer een inspectie wordt uitgevoerd, zal de inspecteur u vragen om met uw meettoestel een aantal metingen opnieuw uit te voeren en deze resultaten vergelijken met de debieten die u heeft doorgestuurd. Deze mogen uiteraard maar binnen bepaalde grenzen afwijken. Voorlopig hanteren de inspecteurs hierbij een tolerantie van 15%. Deze zal in de toekomst verder worden verfijnd in samenspraak met de verschillende stakeholders. Het is ook mogelijk dat de inspecteur een aantal metingen controleert met eigen meetapparatuur.

 

Indien u voor het doorsturen van de meetresultaten ter plaatse vaststelt dat de debieten niet voldoen aan de minimale geëiste debieten uit de EPB-regelgeving of aan de wensen van de klant, kan u het ventilatiesysteem opnieuw (laten) afstellen en een nieuwe meting uitvoeren alvorens u de resultaten doorstuurt. Indien dit niet meteen kan worden opgelost, moet u de meting afmelden voordat u de werf verlaat en deze op een later tijdstip opnieuw inplannen. Hoe dit te doen staat beschreven in de handleiding van de webapplicatie.

Verslaggeving van opgemeten debieten

 

U kan uw meetresultaten samen met de vaststellingen die ter plaatse zijn gebeurd omtrent de productprestaties van de verschillende vaste componenten doorgeven aan de coördinator. In samenwerking met de EPB-verslaggever kan de coördinator dan het VPV opmaken in de webapplicatie.

 

De debieten die werden opgemeten op de werf en die overeenkomen met de resultaten die u heeft doorgestuurd via sms of rechtstreeks via de webapplicatie, moeten zo worden opgenomen in de EPB-aangifte. Ook als deze niet voldoen aan de minimale geëiste debieten uit de EPB-regelgeving of aan de wensen van de klant. Het is steeds mogelijk om aanpassingen aan de ventilatie-installatie te laten uitvoeren en de meting opnieuw kosteloos in te plannen en te registreren.

Tips & tricks

 

Op basis van de vele vragen via de helpdesk en de vaststellingen tijdens de inspecties lijsten we voor u enkele nuttige tips op.

 

Tips voor de coördinator:

 

 • Duid in de webapplicatie aan welke bedrijven de verschillende deelaspecten moeten rapporteren en maak duidelijke afspraken. Alle verslaggevers moeten zijn toegewezen alvorens een meting kan worden ingepland en uitgevoerd.
 • Een meting kan pas ingepland en dus uitgevoerd worden als ook het ventilatievoorontwerp is opgeladen in de webapplicatie. Contacteer indien nodig tijdig de ventilatievoorontwerper.

 

Tips voor de verslaggever mechanische ventilatie:

 

 • Gebruik een meetapparaat dat nauwkeurig en stabiel meet.
 • Laat het apparaat op temperatuur komen vooraleer te meten. Vermijdt grote temperatuurswisselingen.
 • Controleer de batterij van uw meetapparatuur voor u vertrekt, of neem in elk geval een reservebatterij mee. Een toestel met een (bijna) lege batterij geeft soms nog wel een meetresultaat, maar dat is niet altijd betrouwbaar.
 • Vermijd schokken van de apparatuur tijdens transport.
 • Controleer voor een meting of de apparatuur niet beschadigd is. Beschadigde apparatuur mag niet worden gebruikt.
 • Neem de kalibratiedocumenten van de apparatuur mee naar de werf. Controleer ook de kalibratiedatum vooraleer u naar de werf gaat.
 • Neem de handleiding van de webapplicatie mee naar de werf.
 • Controleer een dag voordien of de planning correct werd ingegeven.
 • Meld bij aankomst op de werf de meting aan via sms of in applicatie en meldt deze af wanneer u de meetresultaten heeft bekomen.
 • Geef uw gsm-nummer op in de webapplicatie, zodat de inspecteur u kan bereiken.

 

Heeft u toch nog vragen of doen er zich problemen voor om metingen in te voeren, dan kan u de helpdesk van BCCA contacteren via ventilatie@bcca.be en telefonisch via 02/238 24 48.

Bronnen