Naar aanleiding van veel gestelde vragen betreffende invoer van technieken in EPB, wordt onderstaand een samenvatting gegeven van de invoerwijzen en aandachtspunten voor vergunningsaanvragen in 2016, 2017, 2018 en 2019.

Vergunningsaanvraag in 2016

 

Invoer systeem binnen 1 EPB-eenheid:

 

 • Het systeem dient te worden aangemaakt in de energetische boomstructuur onder de betreffende knoop (bv. verwarming).
 • De invoer is gelijkaardig als deze voor vergunningsaanvragen vóór 2016.
 • Enkel voor de invoer van de opwekker voor sanitair warm water is het verplicht te werken met Ecodesign-gegevens. En dit uitsluitend wanneer het toestel op de markt werd gebracht na 25 september 2015. Dit wil zeggen: als het toestel getest werd volgens de welbepaalde Ecodesign-norm. Voor oudere toestelen kan gewerkt worden met het ErP-label en/of de bijhorende productfiche.

 

Invoer collectief systeem voor meerdere EPB-eenheden:

 

 • Enkel bij een collectief systeem (één systeem dat meerdere EPB-eenheden bedient), zijn er “gedeelde systemen” aan te maken (dit gebeurt helemaal bovenaan de energetische boomstructuur).

Aandachtspunten:

 

Controleer volgende punten en vraag de nodige staving op:

 • Aanwezigheid en vermogen van elektrische weerstanden
 • Aanwezigheid en werking van buffervaten voor verwarming
 • Aanwezigheid en werking van opslagvaten voor sanitair warm water
  Bij de aanmaak van een installatie voor sanitair warm water moet u in de software aangeven of er externe opslag en/of een externe warmtewisselaar wordt gebruikt.
  Volgende 3 opties kunnen hier gekozen worden:
 • Staving vergelijkend met Ecodesign/ErP zijn onder andere:
  • Capaciteitsprofiel (3XS tot 4XL)
  • Energieklasse (A-G), en/of
  • Energie-efficiëntie
  • Elektrische weerstanden

Vergunningsaanvraag in 2017

 

(Lees ook het eerdere artikel op energiebewustontwerpen.be hierover)

 

Een systeem kan zich vanaf 2017 op meerdere niveaus bevinden:

 • Lokaal: heeft maar 1 functie en wordt binnen 1 EPB-eenheid of energiesector gebruikt (bv. kachel);
 • Centraal: heeft meerdere functies en wordt binnen 1 EPB-eenheid gebruikt, we spreken van een “gemengde/gedeelde opwekker/systeem” (bv. condenserende ketel voor CV en SWW);
 • Gedeeld: heeft één of meerdere functies en wordt binnen meerdere EPB-eenheden gebruikt.

 

 

Invoer systeem binnen 1 EPB-eenheid:

 

De invoer van een toestel of systeem dat meerdere functies bedient binnen 1 EPB-eenheid, is in te voeren als een “gemengde/gedeelde” opwekker.

 • De functies kunnen geactiveerd worden door het vakje aan te vinken. In het onderstaand voorbeeld is dit verwarming en sanitair warm water.
 • Na de invoer kan dit systeem geselecteerd worden onder de knoop (bv. “verwarming”).

Invoer collectief systeem voor meerdere EPB-eenheden:

 

Een collectief systeem of opwekker bedient altijd meerdere EPB-eenheden.

 • De invoer gebeurt via “gemengde/gedeelde opwekker”, gelijklopend als voor een centraal systeem.
 • Vervolgens is het systeem te selecteren onder de betreffende “gedeelde systemen”
 • Hierna kan het systeem onder de betreffende EPB-eenheden geselecteerd worden (bv. onder knoop “verwarming”).

 

 

Aandachtspunten:

 

 • Identieke invoergegevens voor verwarming en sww. Vanaf vergunningsaanvraag in 2017 dient ook het vermogen opgegeven te worden (nieuwe invoer).
 • De hulpenergie (van bv. pompen) kan vanaf 2017 ook volgens ErP-testen ingevoerd worden. Bij detailinvoer kan het resultaat rond de 2 E-peilpunten opleveren (gebruik hiervoor gegevens op de pomp in het geplaatste toestel).
 • De verwarming wordt niet volgens ErP-gegevens ingevoerd, sanitair warm water wél. Let op met de vermogens cv en sww: deze kunnen verschillen.
 • Aanwezigheid van waakvlammen hoeft niet langer opgegeven te worden.
 • Meerdere niet-preferente opwekkers kunnen bij vergunningsaanvraag in 2017, zowel lokaal als centraal opgegeven worden.
 • Vraag na of een elektrische weerstand 1 (lokaal) of meerdere functies (centraal – gemengd/gedeelde opwekker) bedient.

 

 

Vergunningsaanvraag in 2018

 

Bij aanvraag vanaf 1/1/2018 kunnen verwarming, sanitair warm water, koeling en bevochtiging ingevoerd worden volgens de geteste Ecodesign-gegevens. De manier van invoeren (gedeelde/gemengde opwekker) blijft identiek als BA 2017.

 

 • Bij opwekking met een ketel wilt dit o.a. zeggen dat nu de bovenste verbrandingswaarde (BVW < 100 %) opgegeven wordt ipv de onderste verbrandingswaarde (vaak > 100%). Dit is op de productfiche altijd èta 1 (η1).
 • Bij opwekking met een warmtepomp moeten volgende gegevens opgegeven worden:
  • Prated of Pnom = rated heat output of nominaal/thermisch vermogen: opgelet, deze ligt meestal hoger bij Ecodesign-testen dan in EN14511.
  • Opgenomen vermogen in uit-stand (off-mode of POFF)
  • Opgenomen vermogen bij geen warmtevraag (thermostat-off-mode of PTO)
  • Opgenomen vermogen in stand-by (standby-mode of PSB)
  • Opgenomen vermogen carterweerstand (crankcase heater mode of PCK)
  • SCOPon: wordt meestal niet standaard gegeven in een productfiche, is op te vragen bij de fabrikant of te berekenen met extern rekenblad. Voor de berekening is een extra invoer nodig:
   • Verwarmingsrendement op jaarbasis (ηs in %)

Tips: de volgorde van gegevens in EPB en op de productfiche kan al eens verschillen én soms worden de waarden in Watt (W) gegeven i.p.v. in kiloWatt (kW).

 

 • Als een warmtepomp ook instaat voor sanitair warm water, wordt automatisch uitgegaan van een hogere temperatuur (55°C ipv 35°C). De juiste gegevens dienen opgegeven te worden, dit heeft geen invloed op de resultaten in EPB (rekenmethode houdt er rekening mee).

Voor bouwaanvragen tot 1/1/2019 wordt een gemengde/gedeelde opwekker ingevoerd voor koeling, verwarming, sanitair warm water en bevochtiging indien de opwekker meerdere van deze functies bedient. Zo niet, is het een lokaal systeem (in te voeren onder de EPB-eenheid).

 

Vergunningsaanvraag vanaf 1/1/2019: gewijzigde invoer technische installaties

 

 

Wanneer en waarvoor is deze wijziging van toepassing?

 

Bij omzetting of aanmaak van een project met vergunningsaanvraag vanaf 1/1/2019, is de invoer volgens de methode van gemengde/gedeelde opwekker niet langer beschikbaar in EPB.

 

Het doel van de wijziging is om een vereenvoudigde invoer te realiseren: invoer van 1 volledig systeem. Vooral voor collectieve systemen zorgt dit voor snelle invoer en meer overzicht.

 

Voor vergunningsaanvragen vanaf 1/1/2019 is de manier van invoeren van volgende opwekkers volledig gewijzigd:

 • Opwekkers voor verwarming
 • Opwekkers voor koeling
 • Fotovoltaïsche systemen
 • Ventilatoren of ventilatiegroepen

(opmerking: bij een EPN in softwareversie 9.5.x is het nog niet mogelijk om voor de ventilator te werken met de “ventilator/ventilatiegroep”. In een latere softwareversie zal dit wel kunnen)

Lees via deze link meer over ingave technieken vanaf 2019.

 

 

Hoe ga je te werk?

 

Stap 1: aanmaak opwekker:

 

Er wordt een opwekker aangemaakt op project-niveau onder “Technische installaties” en indien nodig ook een primair en/of secundair verdeelsysteem.

Tips:

 • Bij verwarming is er bijna altijd een verdeelsysteem aanwezig. Zonder aanmaak van verdeelsysteem kan je het systeem niet linken aan de EPB-eenheid.
 • De invoer van gegevens staat op een andere plaats, maar de nodige invoer is identiek als projecten met vergunningsaanvraag 2018.
 • Let vooral op of de elektrische weerstanden werden geactiveerd tijdens de Ecodesign-testen. Zo ja, dan hoeft dit niet langer ingevoerd te worden in de EPB-software.
 • Voor elke EPB-eenheid met een eigen installatie, dient een opwekker + verdeelsysteem aangemaakt te worden. Eventueel kan de opwekker 1x in de bibliotheek worden ingevoerd en daarna voor meerder opwekkers toegepast worden  om de invoer te vereenvoudigen.

 

 

Stap 2: aanmaak van een primair verdeelsysteem

Er wordt een verdeelsysteem aangemaakt voor een kring met radiatoren. Er wordt gevraagd welk type EPB-eenheid het systeem bedient. Opgave van het transportmedium (water in het geval van deze radiatoren).

Dit systeem wordt vervolgens gekoppeld aan de opwekker.

De omgeving van de segmenten van het systeem wordt (eventueel in detail) opgegeven, de hulpenergie van de circulatiepompen, het opslagsysteem, en eventueel individuele meting van verwarmingskosten bij meerdere EPB-eenheden. Invoergegevens identiek als 2018.

Tot slot kan het verdeelsysteem (incl. hulpenergie) gekoppeld worden aan de juiste energiesector(en) onder de EPB-eenheid. Onder de knoop “verwarming” dient enkel nog informatie over de afgifte ingevoerd te worden.

Voorbeeld voor invoer van sanitair warm water:

 

Bij sanitair warm water hoeft enkel bij toepassing van een circulatieleiding een primair/secundair verdeelsysteem aangemaakt te worden. Bij bv. een eenvoudige doorstromer kan de opwekker rechtstreeks gekoppeld worden aan de installatie voor sanitair warm water in de EPB-eenheid.

 

Onder SWW hoeven enkel de tappunten nog ingevoerd te worden op niveau van de EPB-eenheid.

Stap 3: bij circulatieleidingen (=primair verdeelsysteem) kan een secundair verdeelsysteem aanwezig zijn. Dit is ook onder “Technische installaties” in te voeren.

 

 

Samenvattende tips bij BA 2019:

 

 • Invoergegevens zijn identiek, manier van invoeren verschilt
 • Bij verwarming: altijd een verdeelsysteem aan te maken
 • Bij sanitair warm water: alleen verdeelsysteem aan te maken bij circulatieleiding(en) of combilus
 • Een secundair verdeelsysteem is niet rechtstreeks aangesloten op een opwekker (er is een primair verdeelsysteem tussen).
 • Voor de ventilator/ventilatiegroep, thermische zonnepanelen/collectoren en PV-installaties worden de toestellen nu onder “Technische installaties” ingegeven en (zonder verdeelsysteem) gekoppeld aan de EPB-eenheid of -eenheden. Bij zonnepanelen zijn de invoergegevens dezelfde gebleven, bij ventilator/ventilatiegroep is de vereenvoudigde invoer gewijzigd (wegens wijziging in de rekenmethode). Het wordt aangeraden om vanaf BA 2019 altijd te werken met detailinvoer voor de hulpenergie ventilatoren bij EPW (woningen).
 • Een “Technische installatie” type PV kan maar aan 1 EPB-eenheid gekoppeld worden.

De resultaten van de studie voor dit artikel gebeurde in EPB 3G versie 9.5.x en de geraadpleegde versie van de EPB-pedia op datum van 23/11/2018. Eventuele wijzigingen aan latere versies van de software en website kunnen een invloed hebben op de invoer of resultaten.