EPB-regelgeving

Eisen voor na-isolatie van bestaande scheidingsconstructies

Angeliques Verspeurt • 22 augustus 2017

Voor projecten met een stedenbouwkundige aanvraag of melding vanaf 2015 wordt een bijkomende Umax-eis opgelegd voor het na-isoleren van bestaande scheidingsconstructies.

Wat is na-isolatie?

Er is sprake van na-isolatie wanneer aan een bestaand constructiedeel dat het beschermd volume omhult een materiaallaag wordt toegevoegd met een warmtegeleidingscoëfficiënt kleiner of gelijk aan 0.2 W/mK.  In het verleden moest een verbouwd schildeel enkel aan een U-max- waarde voldoen als de dragende structuur werd vervangen.

Voor welke scheidingsconstructies zijn er eisen?

 

Na-isolatie van bestaande muren, wanden, daken en plafonds

  • Eis: Bij het aanbrengen van buitenisolatie tegen bestaande muren geldt vanaf 2015 een Umax-waarde van 0,24 W/m²K.  Bij daken en plafonds geldt dezelfde eis zowel voor het aanbrengen van isolatie tussen als aan de buitenzijde van de draagconstructie.
  • Van toepassing: De eis is van toepassing voor alle bestemmingen bij renovaties en bij ingrijpende energetische renovaties.
  • Niet van toepassing: Er is geen Umax-eis indien de werken enkel de plaatsing van een bijkomende bescherming van de bestaande scheidingsconstructie omvat tegen weersinvloeden.

 

Na-isoleren van bestaande spouwmuren

  • eis: Bij het na-isoleren van bestaande spouwmuren wordt een Umax-waarde gesteld van 0,55 W/m²K.
  • Van toepassing: De eis geldt enkel voor bestaande spouwmuren met isolerende navulling bij ingrijpende energetische renovaties voor residentiële gebouwen.
  • Niet van toepassing: Indien de spouw niet kan voldoen aan de vereisten van de STS 71-1 is de eis niet van toepassing.

 

Na-isolatie van bestaande buitenmuren langs de binnenzijde:

  • Niet van toepassing: Momenteel is er nog geen eis indien er enkel aan de binnenzijde geïsoleerd wordt.

 

Na-isolatie van bestaande vloeren

  • eis: Bij bestaande vloeren met na-isolatie, geldt 0,30 W/m²K. Voor stedenbouwkundige aanvragen ingediend vanaf 2016 verstrengt deze Umax-eis naar 0.24 W/m²K.
  • Van toepassing:  Het betreft hier enkel vloeren boven de buitenomgeving. 
  • Niet van toepassing: De eis is niet geldig voor bestaande vloeren op volle grond, voor bestaande vloeren boven kruipkelders, boven kelders buiten het beschermd volume en voor ingegraven keldervloeren.

 

Na-isolatie van wanden door combinatie

Indien er voor de isolatie van de wanden een combinatie van technieken wordt toegepast , moet er rekening gehouden worden met de strengste eis. De U-waarde wordt berekend over de volledige dikte van de muur.

 

vb:         In een verkaveling wenst de klant tijdens de vergunningsplichtige verbouwingswerken ook zijn scheidingsconstructies van de woning te isoleren. Volgens de stedenbouwkundige voorschriften moet de bouwheer een zone van min. 3 m bouwvrij houden tussen de zijgevel en de perceelgrens.  Bij de opmeting wordt er geconstateerd dat er slechts 3,08 m beschikbaar is tussen het perceel en de woning.  De bouwheer heeft maw slechts de mogelijkheid om 8 cm isolatie te plaatsen tegen de buitengevel. Er is geen spouw aanwezig. In overleg met de verschillende bouwpartners wordt er besloten om ook een deel van de isolatie langs binnen te plaatsen om zo te komen tot de eis. Men moet hier voldoen aan de strengste eis, nl de na-isolatie eis voor het aanbrengen van buitenisolatie tegen bestaande muren van 0.24 W/m²K.  Wenst men de combinatie-methode niet toe te passen, dan wordt er geopteerd voor na-isolatie langs de buitenzijde en kan er niet voldaan worden aan de Umax-eis.  In dit geval staat het de aangifteplichtige bouwheer vrij om een uitzonderingsaanvraag in te dienen op grond van technische, economische of functionele overwegingen. 

bron: VEA (2017)

Hoe wordt de U-waarde berekend?

 

De U-waarde wordt berekend over de totale dikte van de gerenoveerde en geïsoleerde scheidingsconstructie. Indien de dikte en/of de lambdawaarde van de verschillende materialen van een bestaande scheidingsconstructie niet kan worden vastgesteld of bepaalde karakteristieken zijn onbekend zijn, dan wordt voor de berekening van de U-waarde van de bestaande delen in de scheidingsconstructie gerekend met waarden bij ontstentenis . De isolatielaag zelf is bij na-isolatie uiteraard altijd gekend en kan dus steeds in detail worden berekend.

 

Zijn er uitzonderingen mogelijk?

 

Indien het voldoen aan de eisen rond na-isolatie om technische, functionele of economische reden niet haalbaar is, kan er een uitzondering aangevraagd worden. Voor bouwaanvragen na 1/1/2014 moet binnen de 9 maanden na de stedenbouwkundige aanvraag of melding en voor de start van de werken de uitzondering aangevraagd worden aan het Vlaams energieagentschap. De uitzondering moet grondig onderbouwd zijn. Elk geval wordt afzonderlijk beoordeeld. Er is geen algemene uitzondering van toepassing.

 

vb:  Men wenst langs buiten te isoleren maar men beschikt over te weinig ruimte. Om bouwfysische redenen is het niet mogelijk om langs binnen te isoleren. Er is ook geen spouw aanwezig. Bij tijdige aanvraag voor een uitzondering aan het Vlaams energieagentschap, kan deze situatie positief beoordeeld worden. Om technische redenen kan hier een uitzondering op de Umax-eis voor na-isolatie verkregen worden.