Bouwstrategiën

Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde

4 september 2017

Conform het Europese “20-20-20 Klimaatplan” heeft de Vlaamse overheid beslist de inspanningen voor het terugdringen van de C02-uitstoot op te voeren.
Energiezuinigheid en duurzaamheid van gebouwen, ook van monumenten, kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

De Vlaamse overheid neemt initiatieven om de energieprestaties van het onroerend erfgoed te verbeteren. In het kader van Vlaanderen in Actie hebben wij in september 2011 een Rondetafel gehouden over ‘Technologische innovatie in de onroerenderfgoedzorg’ waar onder meer het thema”erfgoed en de klimaatuitdaging: energiezuinigheid en bouwkundig erfgoed” aan bod kwam. De resultaten van de ViA-rondetafel en het daaraan gekoppelde vervolgtraject zullen een stimulans vormen voor het doelgericht ontwikkelen van innovatieve technieken om grotere energiezuinigheid te realiseren in monumenten.

In deze handleiding (download pdf bij nuttige documenten) worden de mogelijkheden behandeld om woningen met erfgoedwaarde, gelegen in Vlaanderen, energiezuiniger te maken. Met ‘woningen met erfgoedwaarde’ worden gebouwen bedoeld voor residentieel gebruik die beschermd zijn als monument, die deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsgezicht, of die opgenomen zijn in de inventaris van het Vlaams bouwkundig erfgoed.
 
Deze handleiding wil de aandacht vestigen op het feit dat heel wat ingrepen voor energiezuinigheid mogelijk zijn in woningen met erfgoedwaarde, maar dat de keuze ervan goed overwogen moet worden en afgestemd dient te zijn op het gebouw in kwestie.
 
In de handleiding zal ingegaan worden op ingrepen die niet enkel een energiebesparing beogen, maar die ook duurzaam zijn. Er zal worden aangehaald welke de gangbare ingrepen zijn en onder welke voorwaarden deze wel, niet of eventueel kunnen toegepast worden in monumenten of woningen met erfgoedwaarde.
 
De publicatie is bedoeld voor architecten, aannemers, ambtenaren en eigenaars van een woning met erfgoedwaarde.

Bronnen
  • Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde' - agentschap Onroerend Erfgoed