EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de aangifteplichtige binnen de EPB-regelgeving.

20 september 2017

De aangifteplichtige is volgens het energiedecreet de houder van de stedenbouwkundige vergunning.

De aangifteplichtige zijn wettelijke taken zijn:

  • het naleven van de EPB-eisen. Hij laat zich daarvoor bijstaan door de architect;
  • het aanstellen van de EPB-verslaggever/ventilatieverslaggever (bij nieuwbouw en IER)
  • het navolgen van de procedure: het indienen van de startverklaring voor de start van de werken en het indienen van de  aangifte (ook al voert de verslaggever deze twee stappen uit). De aangifteplichtige brengt de EPB-verslaggever (samen met zijn architect) op de hoogte indien er zich tijdens de werf wijzigingen voordoen. Hij brengt ook de EPB-verslaggever op de hoogte van het einde der werken zodat tijdige de EPB-aangifte kan opgemaakt worden.
  • het verzamelen van de nodige stavingsstukken gedurende het hele bouwproces en deze te bezorgen aan de verslaggever. De aangifteplichtige kan de stavingstukken opvragen bij de architect of de aannemers. Het is wel niet de bedoeling dat de aangifteplichtige deze taak volledig afschuift op zijn architect. De aangifteplichtige kan wel zaken die de architect opmaakt zoals lastenboeken, plannen, details, werfverslagen,... opvragen. Technische informatie zijn op te vragen bij de aannemer of de installateur. 

 

Indien de aangifteplichtige de EPB-eisen niet naleeft en de procedure niet volgt, ontvangt hij rechtstreeks van het Vlaams Energieagentschap (VEA) een boete. Hij kan deze verhalen op de architect en/of op de EPB-verslaggever/ventilatieverslaggever indien zij in fout gingen en aan de basis liggen van de ontvangen boete.