EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de architect binnen de EPB-regelgeving.

20 september 2017

Binnen de opsomming van de wettelijke taken van de architect maken we een onderscheid tussen de architect ontwerper en de architect uitvoerder.
Indien de architect niet voldoet aan de wettelijk eisen binnen de EPB-regelgeving ontvangt hij hiervoor geen rechtstreekst boete van VEA. De aangifteplichtige kan zijn boete wel verhalen op de architect indien de architect zijn taken niet nakomt en de aangifteplichtige hierdoor schade ondervindt.

De wettelijke taken van de architect-ontwerper zijn:

 

Informatieplicht ten aanzien van de aangifteplichtige

De architect-ontwerper dient er vooreerst zorg voor te dragen dat hij de aangifteplichtige op afdoende wijze informeert over de op dat ogenblik van kracht zijnde energieprestatieregelgeving, inzonderheid over de EPB-eisen die worden gesteld. Hij dient met de aangifteplichtige de maatregelen te bespreken die vereist zijn om het project aan de energieprestatieregelgeving te laten voldoen.

Voor de architect brengt dit een bijkomende en verzwaarde raadgevings- en voorlichtingsplicht met zich die zelfs als een resultaatsverbintenis moet beschouwd worden. Het is voor een architect in dit verband dan ook raadzaam dat hij in de architectuurovereenkomst uitdrukkelijk een clausule voorziet waarbij hij zijn opdrachtgever laat verklaren dat de architect hem op afdoende wijze heeft ingelicht over de energieprestatieregelgeving en over de maatregelen die nodig zijn opdat het ontwerp aan de EPB-eisen zou voldoen.

 

Het te ontwerpen gebouw moet aan de EPB-eisen voldoen

De architect-ontwerper moet een gebouw dusdanig ontwerpen dat het aan de EPB-eisen voldoet die op dat ogenblik van kracht zijn.

 

EPB-gegevens bezorgen aan gecontacteerde aannemers

Verder dient de architect-ontwerper in het kader van de toewijzingsprocedure van een aannemingsopdracht aan de gecontacteerde aannemers de beschikbare gegevens te bezorgen over het behalen van de EPB-eisen.

 

Bewarings- en ter beschikkingstellingsplicht EPB-gegevens

Zeker dient de architect-ontwerper (samen met de ontwerper van de technische installaties) de gegevens die aan de basis liggen van de keuze voor de materialen en maatregelen om te voldoen aan de EPB-eisen te bewaren en op eerste verzoek ter beschikking te houden van het Vlaamse Energieagentschap en de partijen die bij de werken en handelingen betrokken zijn.

 

Opmaak vergunningsaanvraag of meldingsformulier

Ook bij de opmaak van het dossier voor aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of melding doet de energieprestatieregelgeving zich voelen. In de aanvraagformulieren (zowel voor de uitgebreide als de eenvoudige dossiersamenstelling) alsook op het meldingsformulier dient de architect-ontwerper aan te vinken of de EPB-eisen van toepassing zijn of niet.

 

Ondertekenen startverklaring

De architect-ontwerper is verplicht een papieren afdruk van de startverklaring te ondertekenen tesamen met de verslaggever en de aangifteplichtige. De verslaggever is gehouden deze gedurende drie jaar bij zich te houden.

 

De wettelijke taken van de architect die belast is met de uitvoering van de werken

 

Controle- en waarschuwingsplicht

Deze controletaak binnen het EPB-gebeuren brengt met zich dat de architect minstens op die ogenblikken dient na te gaan of de maatregelen die voorzien waren in de eerder door hem opgemaakte ontwerpen, berekeningen en lastenboeken (qua materiaalgebruik en qua technieken) ook worden uitgevoerd. Indien de architect die met de uitvoering belast is tijdens de uitvoering van de werken opmerkt dat er een ernstig risico bestaat dat de EPB-eisen niet zullen gerespecteerd worden, dan dient hij zowel de aangifteplichtige als de EPB-verslaggever hiervoor zo snel mogelijk schriftelijk te waarschuwen. Dit dient te geschieden met een aangetekend schrijven.

 

Raadgevings- en waarschuwingsplicht : invloed wijzigingen

Verder dient de architect in het kader van zijn controleplicht tijdens de uitvoering van de werken zowel de aangifteplichtige als de aannemer te informeren over de uitvoering van de voorgenomen maatregelen en over de eventuele wijzigingen die hij vaststelt. Indien de architect wijzigingen vaststelt dient hij de invloed van deze wijzigingen te toetsen aan de vooropgestelde maatregelen. Desgevallend stelt hij aan de aangifteplichtige de nodige maatregelen en aanpassingen voor om alsnog de EPB-eisen te kunnen halen. Dit alles kadert binnen de raadgevings- en waarschuwingsplicht van de architect. Het is en blijft echter aan de aangifteplichtige om aan deze raadgevingen al of niet gevolg te verlenen. Het verdient dan ook aanbeveling om er als architect steeds zorg voor te dragen dat alle raadgevingen en opmerkingen die door hem werden geformuleerd ten aanzien van de aangifteplichtige, steeds worden genoteerd in het werfverslag dat wordt verspreid aan alle op de bouwplaats aanwezige actoren. Door zo te handelen verzamelt men immers het nodige bewijsmateriaal voor het geval nadien hierover een discussie zou ontstaan met de aangifteplichtige.

 

Bewarings- en ter beschikkingstellingsplicht EPB-gegevens

De gegevens van de materialen en installaties die in het gebouw effectief gebruikt worden en die betrekking hebben op het behalen van de EPB-eisen dienen door de architect bewaard te worden. Deze gegevens zijn opvraagbaar door de EPB-verslaggever bij de architect, de aangifteplichtige of de aannemer, die hem die gegevens op eerste verzoek ter beschikking stellen.

 

Op vraag van aangifteplichtige nodige stavingsstukken aanleveren

Het wijzigingsdecreet voorziet dat de aangifteplichtige de stavingsstukken opvraagt bij de architect of de aannemers. Het is van belang om hierrond verdere gedetailleerde richtlijnen uit te werken. Het is immers niet de bedoeling dat de aangifteplichtige deze taak volledig afschuift op zijn architect. Het moet wel mogelijk zijn dat de aangifteplichtige bijvoorbeeld lastenboeken, actuele plannen, details en werfverslagen, die de architect opmaakt in kader van zijn opdracht, opvraagt. Technische informatie over effectief uitgevoerde maatregelen zijn logischerwijs te beozrgen door de aannemer of installateur. (bron: VEA)

Om misverstanden te vermijden, geven we de raad om dit alles op te nemen in een clausule over stavingsstukken in de architecten overeenkomst.