EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de EPB-verslaggever binnen de EPB-regelgeving.

20 september 2017

Het Energieprestatiedecreet van 2006 heeft een bijkomende figuur binnen het bouwgebeuren in het leven geroepen nl. de EPB-verslaggever. De EPB-verslaggever dient vóór de aanvang van de werken en handelingen door de aangifteplichtige aangesteld te worden.

De taken en verbintenissen die de EPB-verslaggever op zich dient te nemen zijn bijgevolg concreet omschreven en decretaal vastgelegd :

 

hij dient de startverklaring in naam van de aangifteplichtige op te maken en in te dienen bij VEA

Voorafgaand aan de start van de werken dient de EPB-verslaggever een berekening te maken op basis van de materialen en de keuzes die door de architect en de ontwerper van de technische bouwsystemen (installaties voor energieopwekking, ruimteverwarming, bereiding van sanitair warm water, koeling, ventilatie en verlichting of een combinatie daarvan) zijn gemaakt om aan de EPB-eisen te voldoen. Als de berekening immers aantoont dat het ontworpen gebouw niet zal voldoen aan de EPB-eisen, dient de EPB-verslaggever dit verplicht te signaleren aan de aangifteplichtige en aan de architect. De EPB-verslaggever geeft hen dan vervolgens één schriftelijk niet-bindend advies over hoe alsnog aan de EPB-eisen zou kunnen voldaan worden. De EPB-verslaggever toont daarbij aan welke punten kunnen worden bijgestuurd en bakent de probleemzones af. De aangifteplichtige zal de uiteindelijke beslissing nemen, mede op voorstel van de architect, om te voldoen aan de EPB-eisen en de eventuele noodzakelijke bijsturingen.

De EPB-verslaggever maakt de startverklaring op en dient deze in naam van de aangifteplichtige elektronisch in bij het Vlaams Energieagentschap vóór de start van de werkzaamheden.

In de startverklaring moet de EPB-verslaggever rapporteren over het opgemaakte ventilatievoorontwerp (opgemaakt door een ventilatieverslaggever) en dit dmv een code met 20 karakters en enkele gegevens. Deze code wordt verkregen door het opladen van het ventilatievoorontwerp door de ventilatieverslaggever in de databank van de kwaliteitsorganisatie.

 

De EPB-verslaggever is verplicht gedurende 3 jaar van elke door hem opgestelde startverklaring digitaal bij te houden. De formulieren die deel uitmaken van de getekende versie van de startverklaring mogen digitaal ondertekend worden. Daarnaast is het ook mogelijk om ingescande versies bij te houden. De EPB-verslaggever dient de ondertekende versie ter beschikking te houden van het Vlaamse Energieagentschap.

 

hij dient de EPB-aangifte op te maken en in te dienen bij het Vlaams Energieagentschap.

De EPB-verslaggever maakt, na de uitvoering van de werken, ook in opdracht van de aangifteplichtige, de EPB-aangifte op en is ten aanzien van het Vlaams Energieagentschap verantwoordelijk voor de correcte rapportering in de EPB-aangifte van de feitelijke toestand (‘as-built’) van het gebouw in overeenstemming met de werkelijkheid. Hij dient daarbij feitelijk correct te rapporteren of het gebouw finaal voldoet aan de EPB-eisen.

Aan het ventilatieprestatieverslag van het project wordt in de databank van de kwaliteitsorganisatie (opgeladen door de ventilatieverslaggever) een code toegekend die de EPB-verslaggever daarna noteert in de EPB-software 3G, voor weergave in de EPB-aangifte. Daarna moet de EPB-verslaggever alle EPB-gerelateerde prestaties uit het ventilatieprestatieverslag (VPV) rapporteren in de EPB-software, voor opname in de EPB-aangfite. Hij wijzigt geen waarden of prestaties.

 

hij stelt een technisch dossier samen

De verslaggever krijgt sinds 2017 de verantwoordelijkheid voor het samenstellen van een technisch EPB-dossier. Het moet alle relevante documenten uit het bouwproces omvatten: informatie over de maatregelen die getroffen zijn op de werf om de EPB-eisen na te leven, gegevens en vaststellingen nodig voor de berekening, technische fiches, details en stavingsstukken van het dossier, de uitvoeringsplannen, de formulieren,...Het technisch EPB-dossier is een volledig digitaal dossier.

Vanaf 2017 is de aangifteplichtige verantwoordelijk voor het verzamelen van de stavingsstukken. De EPB-verslaggever blijft wel instaan voor de correcte interpretatie van de staving en het opzoeken van de juiste technische gegevens uit de stavingsstukken.

 

Welke taken op de EPB-verslaggever rusten zijn zodoende duidelijk en voor geen interpretatie vatbaar. Daarnaast is het niet uitgesloten dat de aangifteplichtige aan de EPB-verslaggever contractueel nog een aantal bijkomende taken en verantwoordelijkheden toevertrouwt. Zo is het mogelijk dat aan de EPB-verslaggever wordt opgedragen om de door de architect voorgestelde EPB-maatregelen na te kijken en desgevallend door te rekenen.

Ook lijkt het dat op de verslaggever de algemene informatie- en voorlichtingsplicht rust die op elke professioneel van toepassing is. Dit wordt niet decretaal vastgelegd maar volgt uit de algemene zorgvuldigheidsverplichting die in hoofde van alle professionelen binnen het bouwproces aanwezig is.

 

bron: VEA en pocket NAV:Taken en verantwoordelijkheden in functie van EPB